ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បាននិយាយថា ស្ថានភាពអត់ឃ្លានបានកើនឡើងម្តងទៀត នៅជុំវិញពិភពលោក បន្ទាប់ពីបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ 2020 ដោយសារជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 ហើយបន្ទាប់មកទៀតសង្គ្រាម នៅអ៊ុយក្រែន

ទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បាននិយាយថា ស្ថានភាពអត់ឃ្លានបានកើនឡើងម្តងទៀត នៅជុំវិញពិភពលោក បន្ទាប់ពីបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ 2020 ដោយសារជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 ហើយបន្ទាប់មកទៀតសង្គ្រាម នៅអ៊ុយក្រែន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលបានគំរាមកំហែងដល់ការអត់ឃ្លាន ជាពិសេសលំហូរនៃការធ្វើចំណាកស្រុក ក្នុងទំហំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ក្នុងឆ្នាំនេះ។

 

ប្រភព៖ Reuters