កងទ័ពអ៊ុយក្រែន ដែលបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហ្វឺន នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស រួមទាំងប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតជាច្រើនប្រភេទ ដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រកាំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ី

កងទ័ពអ៊ុយក្រែន ដែលបានបញ្ចប់ការហ្វឹកហ្វឺន នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស រួមទាំងប្រព័ន្ធរ៉ុក្កែតជាច្រើនប្រភេទ ដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រកាំភ្លើងធំរបស់រុស្ស៊ី។

 

ប្រភព៖ Reuters