ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ក្រសួងការពារជាតិសិង្ហបុរី បាននិយាយថា រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ នៃបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន (ASEAN) បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់

ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ក្រសួងការពារជាតិសិង្ហបុរី បាននិយាយថា  រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ នៃបណ្តាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន (ASEAN) បានបញ្ជាក់ជាថ្មីនូវការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ ក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់។