ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាគ្មានករណីឆ្លងថ្មី(គ្មានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន៤៤ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា), គ្មានករណីស្លាប់ថ្មី និងគ្មានករណីជាសះស្បើយថ្មីពីជំងឺកូវីដ-១៩ទេ

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាគ្មានករណីឆ្លងថ្មី(គ្មានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន៤៤ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា), គ្មានករណីស្លាប់ថ្មី និងគ្មានករណីជាសះស្បើយថ្មីពីជំងឺកូវីដ-១៩ទេ។