នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ លោក ហ៊ុន សាន បងប្រុសច្បងរ បស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ លោក ហ៊ុន សាន បងប្រុសច្បងរ បស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន។