សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ៥ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ៥ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៖

ករណីឆ្លងថ្មី ០នាក់

ករណីជាសះស្បើយ ០នាក់

ករណីស្លាប់ ០នាក់