តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាប់ពីគិតចាបពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាប់ពីគិតចាបពីថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី១០  ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។