កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ រុស្ស៊ី បានធ្វើការសម្រេចចិត្តហ៊ុមព័ទ្ធប្រេងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដោយបានបន្តពង្រីកកាត់បន្ថយផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរបស់ខ្លួន ទៅឲ្យអឺរ៉ុប

កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ រុស្ស៊ី បានធ្វើការសម្រេចចិត្តហ៊ុមព័ទ្ធប្រេងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដោយបានបន្តពង្រីកកាត់បន្ថយផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នរបស់ខ្លួន ទៅឲ្យអឺរ៉ុប ហើយក្រុមហ៊ុនប្រេង Gazprom របស់រុស្ស៊ីក៏នឹងបិទការផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនណាដែលមិនរាក់ទាក់ និងមិនទទួលយកគម្រោងទូទាត់ប្រាក់រូពី សម្រាប់ការទិញឧស្ម័នរបស់ទីក្រុងម៉ូស្គូផងដែរ។

ប្រភព៖ Reuters