រុស្ស៊ីនិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា ខ្លួនបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាម៉េរិកប្រមាណ 963 នាក់មិនឱ្យចូលប្រទេសខ្លួន រួមទាំងវិធានការដាក់កំហិតលើ លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក និងមន្ត្រីកំពូលផ្សេងទៀតផងដែរ

រុស្ស៊ីនិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា ខ្លួនបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋអាម៉េរិកប្រមាណ 963 នាក់មិនឱ្យចូលប្រទេសខ្លួន រួមទាំងវិធានការដាក់កំហិតលើ លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិក និងមន្ត្រីកំពូលផ្សេងទៀតផងដែរ ហើយខ្លួននឹងបន្តសងសឹកប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ដល់ទីបញ្ចប់។

ប្រភព៖ Reuters