ថ្ងៃនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ មានករណីជាសះស្បើយ ចំនួន៣នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នោះទេ

ថ្ងៃនេះមិនមានករណីឆ្លងថ្មីទេ មានករណីជាសះស្បើយ ចំនួន៣នាក់ និងមិនមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ នោះទេ។