លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំង នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ នឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មី បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកលើក្រុមស្តាំនិយម

បារាំង ៖ លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំង នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះ នឹងត្រូវចូលកាន់តំណែងអាណត្តិថ្មី បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោកលើក្រុមស្តាំនិយម។ ក្នុងរយៈពេល 20ឆ្នាំមកនេះ លោកបានក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋដំបូងរបស់បារាំង ដែលបានឈ្នះឆ្នោត២អាណត្តិ៕

ប្រភព ៖ CNA