សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ឱ្យបានជ្រាបថា រដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់មន្ត្រីមកបំពេញបែបបទ ស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណព្រំដែន នៅសាលាក្រុងប៉ោយប៉ែត ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ

សូមជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ឱ្យបានជ្រាបថា  រដ្ឋបាលខេត្តនឹងចាត់មន្ត្រីមកបំពេញបែបបទ ស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណព្រំដែន នៅសាលាក្រុងប៉ោយប៉ែត ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ។