លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានសរសេរលើបណ្តាញ Twitter អបអរជ័យជម្នះជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron

លោក Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន បានសរសេរលើបណ្តាញ Twitter អបអរជ័យជម្នះជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ហើយបានចាត់ទុកលោក Macron ជាមិត្តពិតប្រាកដរបស់អ៊ុយក្រែន និងបាននិយាយថា លោកជឿជាក់ថា ប្រទេសទាំងពីរកំពុងឆ្ពោះទៅមុខទៅរកជ័យជម្នះរួម៕