កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំង បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី២  ដោយបានផ្តួលគូប្រជែងរបស់លោក គឺលោកស្រី Marine Le Pen

កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ លោក Emmanuel Macron ប្រធានាធិបតីបារាំង បានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី២  ដោយបានផ្តួលគូប្រជែងរបស់លោក គឺលោកស្រី Marine Le Pen ៕

 

ប្រភព៖ CNA