នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទអាស្ត្រាហ្សេនីកា ចំនួន១លានដូស ជាជំនួយឥតសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី នឹងមកដល់កម្ពុជា នាវេលាម៉ោង១០:៤០នាទី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទអាស្ត្រាហ្សេនីកា ចំនួន១លានដូស ជាជំនួយឥតសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី នឹងមកដល់កម្ពុជា នាវេលាម៉ោង១០:៤០នាទី។