ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៨នាក់, ជាសះស្បើយ១៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង២៨នាក់, ជាសះស្បើយ១៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ ។