ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តៃវ៉ាន់មួយ នៅថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមេសា បានធ្វើការសុំទោសចំពោះ “ការបង្កការភ័យស្លន់ស្លោជាសាធារណៈ” បន្ទាប់ពីបានធ្វើ ការផ្សាយដំណឹងខុសឆ្គងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនិយាយថាប្រទេសចិនបានបើកការវាយប្រហារលើកោះនេះ

តៃវ៉ាន់៖ ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តៃវ៉ាន់មួយ នៅថ្ងៃពុធ ទី២០ ខែមេសា បានធ្វើការសុំទោសចំពោះ “ការបង្កការភ័យស្លន់ស្លោជាសាធារណៈ” បន្ទាប់ពីបានធ្វើ ការផ្សាយដំណឹងខុសឆ្គងជាបន្តបន្ទាប់ដែលនិយាយថាប្រទេសចិនបានបើកការវាយប្រហារលើកោះនេះ។

ប្រភព៖​ CNA