សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

​ សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៩ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២៖

-ករណីឆ្លងថ្មី ២៧  (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR)

-ករណីជាសះស្បើយ ២៤នាក់

-ករណីស្លាប់ ១នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ១នាក់)