ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅភ្នំពេញ ថ្វីដ្បិតតែអស់ថវិកាច្រើន តែបានផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសការបញ្ចៀសការជន់លិចរាជធានីភ្នំពេញ

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានា ក្នុងគម្រោងការពារទឹកជំនន់ និងកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡាយ-លូ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជំហានទី៤  គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅភ្នំពេញ ថ្វីដ្បិតតែអស់ថវិកាច្រើន តែបានផ្តល់ប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ជាពិសេសការបញ្ចៀសការជន់លិចរាជធានីភ្នំពេញ ។