នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករក្នុងពិធីបុណ្យដារលាន នៅស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

នៅថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករក្នុងពិធីបុណ្យដារលាន នៅស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។