កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ​ ចិនបានបោះឆ្នោត ប្រឆាំង នឹងដំណោះស្រាយ ដករុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រឹក្សា សិទ្ធិមនុស្ស

កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញ​ ចិនបានបោះឆ្នោត ប្រឆាំង នឹងដំណោះស្រាយ ដករុស្ស៊ីចេញពីក្រុមប្រឹក្សា សិទ្ធិមនុស្ស ដោយ និយាយថា ការធ្វើបែបនេះ គឺជាការចាក់បន្ថែម ប្រេង ទៅក្នុងភ្លើងជម្លោះទៅវិញទេ និងជាការកំណត់ ផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ ថ្មីមួយ។

ប្រភព៖ AP