រុស្ស៊ីបានព្រមានប្រទេសនានា នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថា ការបោះឆ្នោតយល់ព្រម ឬអនុប្បវាទ ដើម្បីជំរុញឲ្យមានគាំទ្រដល់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្នុងការព្យួរក្រុងមូស្គូ ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្

រុស្ស៊ីបានព្រមានប្រទេសនានា នៅអង្គការសហប្រជាជាតិថា ការបោះឆ្នោតយល់ព្រម ឬអនុប្បវាទ ដើម្បីជំរុញឲ្យមានគាំទ្រដល់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ក្នុងការព្យួរក្រុងមូស្គូ ចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ទង្វើរមិនរាក់ទាក់មួយ នឹងនាំឲ្យកើតមានផលវិបាកលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។

 

ប្រភព៖ CNA