ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣២នាក់ (ករណីនាំចូល២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៣០នាក់), ជាសះស្បើយ១៣២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣២នាក់ (ករណីនាំចូល២នាក់ និងឆ្លងសហគមន៍៣០នាក់), ជាសះស្បើយ១៣២នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់ទេ។