តារាងតម្លៃប្រេងឥន្ទនៈសម្រាប់ថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២

តារាងតម្លៃប្រេងឥន្ទនៈសម្រាប់ថ្ងៃទី០១ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។