ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ សមិទ្ធផលដែលទទួលបានថ្ងៃនេះ  គឺចាប់ផ្តើមពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង តាមរយៈការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើង

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ សមិទ្ធផលដែលទទួលបានថ្ងៃនេះ  គឺចាប់ផ្តើមពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង តាមរយៈការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសយើង ។