លោកស្រី Hanna Malyar អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែន បាននិយាយនៅថ្ងៃចន្ទ ខែមិនា  ម្សិលមិញនេះថា ទាហានរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូល ផ្តុំកម្លាំងឡើងវិញ ប៉ុន្តែមិនអាចវាយរុលចូលតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទេ

អ៊ុយក្រែន៖ លោកស្រី Hanna Malyar អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ុយក្រែន បាននិយាយនៅថ្ងៃចន្ទ ខែមិនា  ម្សិលមិញនេះថា ទាហានរុស្ស៊ីកំពុងប្រមូល ផ្តុំកម្លាំងឡើងវិញ ប៉ុន្តែមិនអាចវាយរុលចូលតំបន់ផ្សេងៗក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទេ៕

 

ប្រភព៖ Reuters