ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥២នាក់ សុទ្ធសឹងជាករណីឆ្លងសហគមន៍, ជាសះស្បើយ៤៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៥២នាក់ សុទ្ធសឹងជាករណីឆ្លងសហគមន៍, ជាសះស្បើយ៤៦នាក់ និងគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ។