លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន មានការខឹងយ៉ាងខ្លាំង និងបានអំពាវនាវ ឱ្យប្រទេសលោកខាងលិចជួយផ្តល់អាវុធយោធា ដល់ប្រទេសរបស់អ៊ុយក្រែន

លោក Volodymyr Zelenskiy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន មានការខឹងយ៉ាងខ្លាំង និងបានអំពាវនាវ ឱ្យប្រទេសលោកខាងលិចជួយផ្តល់អាវុធយោធា ដល់ប្រទេសរបស់អ៊ុយក្រែន ព្រមទាំងបានចោទសួរថាតើពួកលោកខ្លាចក្រុងម៉ូស្គូ ឬយ៉ាងណា៕

 

 

ប្រភព៖​ Reuters