ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជា និងកូរ៉េ បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នា នៅឆ្នាំ១៩៧០ ។ ដោយឡែកនៅឆ្នាំ១៩៧៥ ចំណងការទូតនោះបានកាត់ផ្តាច់ទៅវិញដោយសាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(ប៉ុលពត)

ឯកអគ្គរដ្ឋទូត នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា កម្ពុជា និងកូរ៉េ បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នា នៅឆ្នាំ១៩៧០ ។ ដោយឡែកនៅឆ្នាំ១៩៧៥ ចំណងការទូតនោះបានកាត់ផ្តាច់ទៅវិញដោយសាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(ប៉ុលពត)៕