ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចំនួនបីខ្សែសម្រាប់រាយការណ៍បទល្មើសជលផលជាក់ស្តែង ដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ធនធាន ជលផល

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចំនួនបីខ្សែសម្រាប់រាយការណ៍បទល្មើសជលផលជាក់ស្តែង ដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ធនធាន ជលផល។