ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង) បើគ្មានសន្តិភាពទេ កុំនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យ ឬសិទ្ធិមនុស្ស

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង) បើគ្មានសន្តិភាពទេ កុំនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យ ឬសិទ្ធិមនុស្ស ។