ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង) សមិទ្ធផលដែលបានកើតឡើងយ៉ាងលឿនរបស់យើង គឺមិនមែនកើតឡើងដោយការចៃដន្យ ឬធ្លាក់ពីលើមេឃនោះទេ គឺយើងបានខិតខំស្វែងរកសន្តិភាព ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់យើង

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ៥១ (ឧត្តុង្គ-ថ្នល់ទទឹង) សមិទ្ធផលដែលបានកើតឡើងយ៉ាងលឿនរបស់យើង គឺមិនមែនកើតឡើងដោយការចៃដន្យ ឬធ្លាក់ពីលើមេឃនោះទេ គឺយើងបានខិតខំស្វែងរកសន្តិភាព ដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស់យើង ។