(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ បង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ហ្វាសាល់ ប៊ីន ហ្វាហាន់ អាល់ សូដ រដ្ឋមន្រ្តី ការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយ បង្ហាញអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ ហ្វាសាល់ ប៊ីន ហ្វាហាន់ អាល់ សូដ រដ្ឋមន្រ្តី ការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនាឆ្នាំ២០២២។