ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ Astra Zeneca ជាអំណោយរបស់ប្រទេសហុងគ្រី នៅទីស្តីការគណៈ រដ្ឋមន្ត្រី

ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ សន្ទរកថា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ Astra Zeneca ជាអំណោយរបស់ប្រទេសហុងគ្រី នៅទីស្តីការគណៈ រដ្ឋមន្ត្រី។