ចម្លើយ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល ពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់សុខភាពក្រោយពេលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩

ចម្លើយ លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាល ពាក់ព័ន្ធផលប៉ះពាល់សុខភាពក្រោយពេលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩។