(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *