ឯកឧត្តម គីស៊ីដា ហ្វឹមីអូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុន នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ

​ ឯកឧត្តម គីស៊ីដា ហ្វឹមីអូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជប៉ុន នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីថ្ងៃទី ២០ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *