លោក Jake Sullivanទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាម៉េរិក បានរាយការណ៍ថា ចិនកំពុងបង្ហាញពីចំហរចង់ផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធា និងហិរញ្ញវត្ថុដល់រុស្ស៊ី ដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនឹងអ៊ុយក្រែន

លោក Jake Sullivanទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាម៉េរិក បានរាយការណ៍ថា ចិនកំពុងបង្ហាញពីចំហរចង់ផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធា និងហិរញ្ញវត្ថុដល់រុស្ស៊ី ដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនឹងអ៊ុយក្រែន។

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *