នៅប្រទេសអ៊ីតាលី អ្នកបើកបររថយន្ត កំពុងតស៊ូ ជាមួយតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលតម្លៃប្រេងសាំងបច្ចុប្បន្នលើសពី២អឺរ៉ូ ឬ 2.20 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយ លីត្រ ដោយសារតែភាពចលាចល លើទីផ្សារប្រេងអន្តរជាតិ បណ្តាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាម

នៅប្រទេសអ៊ីតាលី អ្នកបើកបររថយន្ត កំពុងតស៊ូ ជាមួយតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ដែលតម្លៃប្រេងសាំងបច្ចុប្បន្នលើសពី២អឺរ៉ូ ឬ 2.20 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយ   លីត្រ ដោយសារតែភាពចលាចល លើទីផ្សារប្រេងអន្តរជាតិ បណ្តាលមកពីវិបត្តិសង្គ្រាម។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *