(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាព នៃការដោះស្រាយវិវាទការងារួមនៅក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញនេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាព នៃការដោះស្រាយវិវាទការងារួមនៅក្រុមហ៊ុន ណាហ្គាវើលដ៍។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *