សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា តម្រូវការ ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននាពេលនេះគឺ សន្តិភាព។ បើគ្មានសន្តិភាពទេ កុំនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអោយសោះ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា តម្រូវការ ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននាពេលនេះគឺ សន្តិភាព។  បើគ្មានសន្តិភាពទេ កុំនិយាយដល់សិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអោយសោះ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *