ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៣៤នាក់ (ករណីនាំចូល២១នាក់ និងសហគមន៍៣១៣នាក់), ជាសះស្បើយ៤៩៥នាក់ និងស្លាប់២នាក់

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៣៤នាក់ (ករណីនាំចូល២១នាក់ និងសហគមន៍៣១៣នាក់), ជាសះស្បើយ៤៩៥នាក់ និងស្លាប់២នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *