ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៦៦នាក់ (ករណីនាំចូល២៦នាក់ និងសហគមន៍៣៤០នាក់), ជាសះស្បើយ៥០៧នាក់ និងស្លាប់៥នាក់

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៦៦នាក់ (ករណីនាំចូល២៦នាក់ និងសហគមន៍៣៤០នាក់), ជាសះស្បើយ៥០៧នាក់ និងស្លាប់៥នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *