រូបភាព បានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ Borodianka នៃ Kiev

រូបភាព បានបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ Borodianka នៃ Kiev  ។

IMG_9028

 

 

ប្រភព៖ Reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *