សារព័ត៌មាន RIA Novosti បានឲ្យដឹងថា ជុំទីពីរនៃកិច្ចចរចា របស់គណៈប្រតិភូរុស្សី-អ៊ុយក្រែន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីទីក្រុងBelovezhskaya Pushcha ទៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀត ក្នុងប្រទេសបេឡារុស

សារព័ត៌មាន RIA Novosti  បានឲ្យដឹងថា  ជុំទីពីរនៃកិច្ចចរចា របស់គណៈប្រតិភូរុស្សី-អ៊ុយក្រែន អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីទីក្រុងBelovezhskaya Pushcha ទៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀត ក្នុងប្រទេសបេឡារុស។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *