ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៦៨នាក់ (ករណីនាំចូល២៥នាក់ និងសហគមន៍៣៤៣នាក់), ជាសះស្បើយ៤០២នាក់ និងស្លាប់១នាក់

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៣៦៨នាក់ (ករណីនាំចូល២៥នាក់ និងសហគមន៍៣៤៣នាក់), ជាសះស្បើយ៤០២នាក់ និងស្លាប់១នាក់ ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *