លោក ន Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយ​ក្រែ​ន បានសូមឱ្យសហភាព​អឺរ៉ុប​ឲ្យ​បង្ហាញ​ថា ​ខ្លួន​ឈរ​នៅខាង​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​ក្នុង​សង្គ្រាម​ជាមួយ​រុស្ស៊ី​ ​

​អឺរ៉ុប៖ លោក ន Volodymyr Zelenskyy ប្រធានាធិបតីអ៊ុយ​ក្រែ​ន បានសូមឱ្យសហភាព​អឺរ៉ុប​ឲ្យ​បង្ហាញ​ថា ​ខ្លួន​ឈរ​នៅខាង​អ៊ុយ​ក្រែ​ន​ក្នុង​សង្គ្រាម​ជាមួយ​រុស្ស៊ី​ ​បន្ទាប់ពី​ការ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​សំណើ​ជា​ផ្លូវ​ការ ចូលរួម​ជា​សមាជិក​របស់​ប្លុក​នេះ​។ លោក Zelenskyy បាននិយាយ​តាមរយៈ video link ថា យើង​កំពុង​តតាំងដើម្បី​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​ស្មើភាព​របស់​អឺរ៉ុប។ សូម​បង្ហាញ​ថា ​អ្នក​នៅ​ជាមួយ​យើង៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *