កាលពីថ្ងៃអង្គារ សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា ការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ី លើប៉មទូរទស្សន៍ ក្នុងទីក្រុង Kyiv បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់៥នាក់

កាលពីថ្ងៃអង្គារ សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែន បាននិយាយថា ការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ី លើប៉មទូរទស្សន៍ ក្នុងទីក្រុង Kyiv បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់៥នាក់។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *