ការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយមិនមានលទ្ធផលច្បាស់លាស់ ” គូភាគីបានចាកចេញទៅ ប្រឹក្សាយោបល់គ្នា នៅរដ្ឋធានីប្រទេស រៀងៗខ្លួន។”

ការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយមិនមានលទ្ធផលច្បាស់លាស់ ” គូភាគីបានចាកចេញទៅ ប្រឹក្សាយោបល់គ្នា នៅរដ្ឋធានីប្រទេស រៀងៗខ្លួន។”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *