ប្រធានាធិបតីបេឡារុស លោក អាឡិចហ្សាន់ឌ័រ លូកាស់ឈិនកូ (Alexander Lukashenko) បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយ បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា «ភាគីខាង(រុស្ស៊ី) កំពុងនិងរង់ចាំនៅឯតុចរចា ក្នុងទីក្រុង Gomel។ ប្រសិនបើ ភាគីអ៊ុយក្រែនចូលរួមចរចា នោះវានឹងក្លាយជាកិច្ចចរចា តែបើពួកគេមិនមកទេ នោះវាគឺដូចដែលលោកប្រធានាធិបតី ពូទីន ប្រាប់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ ព្រោះជាជម្រើសរបស់ពួកគេ»

ប្រធានាធិបតីបេឡារុស លោក អាឡិចហ្សាន់ឌ័រ លូកាស់ឈិនកូ (Alexander Lukashenko) បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយ បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថា «ភាគីខាង(រុស្ស៊ី) កំពុងនិងរង់ចាំនៅឯតុចរចា ក្នុងទីក្រុង Gomel។ ប្រសិនបើ ភាគីអ៊ុយក្រែនចូលរួមចរចា នោះវានឹងក្លាយជាកិច្ចចរចា តែបើពួកគេមិនមកទេ នោះវាគឺដូចដែលលោកប្រធានាធិបតី ពូទីន ប្រាប់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ ព្រោះជាជម្រើសរបស់ពួកគេ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *